Lions Hagfors

Regler

Tack för din platsbeställning avseende Hagfors Marknad. Den beställda platsen har nu reserverats för Dig.
För marknaden gäller nedanstående regler. Genom inbetalning av din platshyra har Du samtidigt förklarat Dig godkänna dessa regler.

DEFINITIONER
Med arrangör förstås Hagfors Lion Club i dess egenskap av arrangör av marknaden.
Med knalle förstås den som har bokat plats för försäljning på marknaden.

PLATSBOKNING
Betalning av plats skall ske senast tre veckor före marknadsdagen. Dock äger knalle inbetala platshyra senast sju (7) dagar efter det att han från arrangören erhållit besked att bokad plats har reserverats.
Endast plats som har betalats inom föreskriven tid skall anses reserverad.
Arrangören har rätt att upplåta lediga platser vid marknadens början. Den som har bokat plats men ej betalat inom föreskriven tid har företräde till platsen, om den fortfarande är ledig, förutsett att han anmäler sig hos arrangören senast vid marknadens början.
Är hans ordinarie plats redan såld har han till andra osålda platser. I övrigt skall vid försäljning av osålda platser i första hand beredas åt knalle som har innehaft platsen på marknaden under en följd av år.
Vid försäljning av osålda platser har arrangören rätt att uttaga en extra avgift med 10% dock minst 25 kr, som kompensation för arrangörens fördyrade administration.

ÅTERBETALNING AV PLATSHYRA
Platshyra återbetalas om platsen avbeställes senast en vecka före första marknadsdagen. Vid avbeställning senare, men före kl 0700 första marknadsdagen, återbetalas platshyran med avdrag för för ovanstående administrationsavgift. Vid giltigt förfall, såsom sjukdom eller annan oförutsedd händelse, återbetalas dock hela avgiften. Giltligt förfall skall, om arrangören kräver, styrkas med läkarintyg eller motsvarande.
Avbeställning av plats kan ske via vår hemsida eller på vår telefon.

LOKALA REGLER:
Utöver vad som angivits i normala regler gäller dessa regler vid Hagfors Marknad och anses utgöra en del av avtalet.

LIVSMEDELSFÖRSÄLJNING
Enligt livsmedelslagens bestämmelser erfordras tillstånd för all handel med livsmedel utanför livsmedelslokal.
Tillstånd erfordras också för uppställning av fordon som godkänts som livsmedelslokal utanför den egna kommunen. Tillstånd söks hos miljö- och hälsoskyddnämden på marknadsorten.

HANDEL MED ÄDELMETALLARBETEN
Enligt lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld eller platina skall den som yrkesmässigt tillverkar eller försäljer ädelmetallarbeten vara registread hos Statens Provningsanstalt. (SP).
Då försälning av ädelmetallarbeten ej får ske under kringföring måste registrerade försäljare anmäla till SP vilka marknader de avser bedriva handel vid, samt tidpunkten för denna försäljning.
För ytterligare upplysningar ring 033-102000, ank 5362.

FÖRBJUDET VARUSORTIMENT
Marknadsdomstolen har förbjudit försäljning av slangbellor och leksaker med projektilermed hög avskjutningshastighet, t.ex pilbågar, pistoler med projektiler och pilar,mm. Sådana varor får ej säljas vid marknaden.
Ej heller får försäljning ske ärtrör, smällare, fyrverkerier, parfym-eller stinkbomber, serpentispray eller andra varor som kan störa ordningen eller väcka förargelse hos allmänheten.

ELANSLUTNING
Om elström önskas måste detta anmälas vid platsbokning. Egna skyddsjordade sladdar skall medtagas. Högst 220 v får uttagas med stickproppanslutning. För högre uttag måste uttag så kallade hanskanslutning användas.

OMFÖRSÄLJNING AV BOKAD PLATS
Om knalle ej har intagit sin plats vid marknadens början, och ej heller inom samma tid har anmält att han kommer senare, har arrangören rätt att sälja platsen till någon annan. Återbetalning av platsavgift sker ej i detta fall, med mindre giltigt förfall föreligger.

UPPGIFT OM VARUSORTIMENT
Arrangören äger rätt, för att åstadkomma en spridning av sortimentet, att begränsa försäljningen av vissa varor.
I samband med platsbokningen skall knalle därför uppgevilket sortiment han ägre saluföra. Erhållen plats gäller endast det sortiment som tagits upp i anmälan. Om knalle saluför väsentligt annorlunda sortiment äger arrangören rätt att avisa honom, såvida knallen ej vidtager rättelse efter tillsägelse. Knalle som blivit avvisad på denna grund äger ej rätt till återbetalning av platshyra.

REGISTRERINGSBEVIS
I samband med platsbokningen skall knalle bifoga kopia av registrerings- eller momsregistreringsbevis. Kan sådant ej uppvisas skall han ej beredas plats.
Även sådana som tilldelats plats under marknadsdagen i enlighet med reglerna i p2, 3st, skall kunna uppvisa liknande bevis.

FÖRTIDA IHOPPACKNING
Reservering av plats gäller för hela den tid som marknaden pågår. Arrangören äger rätt att ej upplåta plats vid senare marknadstillfälle åt den som lämnar sin plats före marknaden slut. Detta gäller emellertid inte om knallen i samband med platsbokningen tydligt meddelat arrangören att han ej kan stå tiden ut, och arrangören godtagit detta.
Vid speciella väderförutsättningar, såsom risk för storm, åsknedslag eller dyligt, äger knalle rätt att packa ihop om han först meddelar arrangören detta.

SÄRSKILT OM DEMONSTRATÖRER
Arrangör äger rätt att lämna ett tomt utrymme om tre meter på varje sida om demonstratör, för att denne inte onödigtvis skall störa omkringstående försäljare. Avgift uttages jämväl för denna tomma plats.
Detta gäller då demonstratör är plaserad i lämplig rad. I övrigt skall demonstratören, i likhet med övriga knallar, ej betala för mer plats än vad han disponerar.

SKTLDIGHET ÅTLYDA ARRANGÖRERNAS UPPMANINGAR
Arrangören har det yttersta ansvaret för ordning och säkerheten på marknadsområdet. I enlighet med detta åligger det knalle att rätta sig efter arrangörens anvisningar i frågor som har samband med ordningen. Upprepad ohörsamhet kan medföra avvisning utan rätt till återfående av platshyra.

STÄNGNING AV MARKNAD AV SÄKERHETSSKÄL
Arrangören har rätt att stänga marknaden av säkerhetsskäl, d.v.s. omordningsförhållandena är sådana att arrangören bedömmer fara föreligga för knallareller publikens säkerhet till liv, hälsa eller egendom. Knalle äger vid sådant förhållande fått att återfå platshyra helt eller delvis.

ÖVERLÅTELSE AV PLATS
Vid överlåtelse av företaget får plats, efter samråd med arrangören,ingå i överlåtelse. Annan form av andrahandsupplåtelse får ej äga rum utan arrangörens godkännande. Detta för att undvika handel med attraktiva platser.
Finner arragören att andrahandsupplåtelse skett skall knallen först erhålla en varning. Upprepas förfarandet äger arrangören rätt att fråntaga honom platsen.

SKILJEKLAUSUL
Tvist om tolkning av dessa regler skall lösas av skiljedomstolom tre personer, varav en utsedd av arrangören eller arrangörsmötet och en av Torg och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening (TOMER). Dessa utser gemensamt en tredje skiljeman.
Om parterna är ense kan tvister istället lösas av en gemensamt utsedd skiljeman.

Tillbaka till anmälningssidan